-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

بنیاد شفاعت از انتحاری، درکابل گشایش یافت.

حامد کرزی کاری را که درسیزده سال حاکمیت خود اصلا درفکرش نبود؛ حالا در صدر کار خود قرار داده است! 
خینه بعد ازعید کرزی، سرخی ندارد.


حامد کرزی در مراسم «سیاسی» گشایش رسمی «بنیاد حامد کرزی» گفت تلاش خواهد که علما، نویسندگان و ادیبان افغانستان را به جهان معرفی کند.
کمک به نویسنده گان و ادیبان، مثل لباسی بسیار گشاد بر یک تن لاغر و رنجور است. اگر این مرکز به نهاد کمک به غربا و مساکین مسمی می گشت، حداقل یک توجیهی در عرف عوام الناس پیدا می کرد؛ اما این خاک، به دیوار نمی چسبد.
آقای کرزی هدف خود ازین اقدام را «فراهم سازی زمینه آموزش جوانان افغان که استعداد دارند ولی پول ندارند» عنوان کرد. وی درین باره هیچ چیزی نگفت که در سیزده سال حکومت خود چرا یک بار هم به این فکر مفید نیافتاد؟ این یک تلاش افشا شده برای اغفال ذهنیت عامه است. 800 میلیون دالر بودجه دولت که برای مصارف طالبان خرج شد، می توانست هزاران نویسنده و جوانان علاقه مند به تحصیل را به متخصصان ملی تبدیل کند.

به نظرمی رسد که درقالب این بنیاد، مبلغ ماهوار بیش از 400 هزار دالر از حساب مشکوک غیر داخلی، در امور مدیریت سیاسی و تماس با مراجع قدرت و همچنان کمک به مشروعیت بخشی طالبان استفاده خواهد شد. بنا برین، هر مقامی که از منصب می افتد؛ هرشخصیت و رهبر سیاسی که فالتو می شود؛ برای آن که به دشمن تبدیل نشود؛ فوری سر دسترخوان بنیاد حامد کرزی اجازه حضور پیدا خواهد کرد. این دفتر جدید، سفره مشاورتی یک «خان» قومی است و هیچ ارزشی برای منافع عمومی ندارد.

دفتر کرزی یک دفتر اپراتیفی است که در مسند یک نهاد نظارت بر دولت ( اما درعین حال به حیث یک ریزرف سیاسی از قندهار) کار خواهد کرد. از زمان روی کار آمدن اداره درهم و برهم غنی- عبدالله، تیم کرزی سرخورده و معترض، خود را به هر درودیوار میزدند؛ گاه یک دهلی، گه به چین وزمانی هم به مسکو در رفت و آمد بودند. درشرایط حاضر که رویارویی بین روسیه- ایران در مقابله با امریکا در خاورمیانه و افغانستان تشدید شده، فرصت بازگشت «مجاهدین» شمال به حکومت به طور استثنایی فراهم شده و کرزی رهبر سنتی همان جریان های شمال به حساب می آید.