-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

کنش نداریم؛ واکنش داریم.

دکترسمیع «حامد»


همین که دیروز مخاطب بیشترین انتقاد های ما « کرزی» بود و حالا « عین » و « غین » ثابت میکند که نه خود ما جدی استیم و نه انتقاد ما. مایی که فکر میکنیم چند چهره میتواند یک کشور را به گند بکشد باید بدانیم که مشکل در آن چند چهره نیست در « یک کشور مردم » است. در واقعیت کرزی و عین و غین و فلان و بهمان نام های دیگر هر یک از ماست. مایی که نه شایستهء دفاع از رای خود بودیم و نه بایستهء مقابله با معاملهء سیاسی بر پایهء رای خود. مایی که فقط وقتی به « میدان » می آییم که یا به گونهء مستقیم آسیب پذیر شده باشیم یا بحرانی همگانی ما را ناگزیر به واکنش کند.
 خلاصه اش این که تا ما « کنش سیاسی» نداریم و تمام توان ما بر « واکنش سیاسی» متمرکز است ، باید پیش و بیش از هر کس خود را تکان دهیم. اگر ما تکان بخوریم « مقامات» خود به خود تکان میخورند. به نظر من یکی از دلایل نا امیدی ما در افغانستان این است که فکر میکنیم فقط « یک را ه حل » برای هر مسله وجود دارد و آن را هم فقط بعضی ها میدانند.