-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

جلسات خرابکارانه سفیر عربستان درکابل

سفیرعربستان تلاش دارد که قاسم حلیمی به حیث سفیر درکویت و دکترشفیق صمیم به حیث سفیر درقطر مقرر شوند.


عربستان پس از جنگ به بن کشیدۀ سوریه و یمن، پلان های سری را به منظور گشایش جبهۀ جید خون درافغانستان روی دست گرفته است. گزارشنامه  افغانستان به یک رشته اطلاعاتی دسترسی یافته است که نشان می دهد، سفیر عربستان درکابل به هدف سازماندهی عملیات فراگیر مخفی علیه ایران، با تعدادی ملاهایی سنی طرفدار عرب که دربرخی کرسی های دولتی کار می کنند، سرگرم طراحی یک پلان عملیاتی است.
 درگزارش واصله آمده است که سفیر ریاض، آشکارا تبلیغات آتشینی را علیه اهل تشیع و نژاد فارسی به راه انداخته و آنان را «مجوس» و «نقطه سرطان» توصیف می کند. وی از یک سال به این سو، محور فعالیت سفیر ریاض، ایجاد و کمک به جریان های فعال ضد ایرانی درداخل افغانستان بوده وشبکه تبلیغات تکفیری منظمی را علیه شیعیان کشور سازماندهی کرده است. آیا از پس پرده این تحرکات، چهره آدم کشانی را که سرهای هفت هموطن مظلوم را قطع کردند، به چشم نمی خورد؟
درگزارش تاکید شده که شبکه عرب با به کار گیری مبالغ سنگین پول،  افراد خاص خود را در مناصب حکومتی جا به جا کرده اند. 
گزارش مذکور از جمع این مجموعه افراطی، به طور نمونه نام سه تن از جمله دکترشفیق صمیم معیین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، محمد قاسم حلیمی رئیس تفتیش سابق ستره محکمه و آصف ننگ والی فراه را به حیث عاملان این پروژه ذکر کرده است. اولویت برنامه سفیر ریاض درتماس های منظم با شبکه های سنی، این است که شماری از مجریان، به حیث والی ها درولایات مورد نظر و همچنان تعدادی در سفارت های افغانستان درکشورهای عربی به حیث سفیر مقرر شوند. 
درگزارش مشخص شده که درقدم اول، والیان ولایات شرقی به اثر نفوذ عربستان منتصب شوند؛ با استدلال این که درآن مناطق عقاید سلفی- تکفیری پیشینه و زمینه قوی دارد و مهم ترین منطقه برای ایجاد پایتخت داعش می تواند درنظر گرفته شود. درحال حاضر، روی انتخاب والی برای نورستان و کنر بحث هایی درجریان است. درمرحله بعدی، بر ولایات جنوب غرب- هم مرز با ایران- تمرکز صورت میگیرد و از آصف ننگ به حیث مجری مرزهای جنوب غرب، نام گرفته شده است. 
گزارش می افزاید که تغییرمسیر جنگ به سوی افغانستان، نتیجه شکست های عربستان درسوریه وعراق است و ظاهراً با تاکید برین که از افغانستان بی سرپوش می توان جبهه جنگی خاموش نشدنی علیه ایران به راه انداخت، کابل را به مرکز تحرکات خویش تبدیل کرده اند. درگزارش ادعا شده که درحال حاضر، قاسم حلیمی به عنوان سفیر درکویت و شفیق صمیم به حیث سفیر در قطر در نظر گرفته شده است.