-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

این توسن ایام،چه بی مروت است.

تشنه گی روح را هیچ درمانی نیست. این آهنگ جاودانه، حس خود آزاری را درمن دامن میزند. غیراز بهترین های موسیقی هند، سال هاست درموسیقی افغانستان چیزی برای شنیدن نمی یابم.