-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

13 هزار نظامی ناتو و حدود ده هزار لشکر جنگی امریکا در گوشه وکنار افغانستان مستقر اند. این نیروها با وجود آن که می توانند فقط با یک هواپیمای بی سرنشین، از وقوع تراژدی کشتار سربازان پلیس و اردوی ملی جلوگیری کنند، جوی خون در هلمند را تماشا می کنند. پیمان امنیتی با افغانستان هم امضاء کرده اند. حرکت معکوس تعهدات و قرارداد ها، به زیان افغانستان و به سود پاکستان، بسیار قاطع به چشم میخورد.
کسی نمیداند که آینده در دست کی خواهد بود. اما مغز میلیون ها نفر در افغانستان منتظر پاسخ است. این جنگ، جنگ مردم افغانستان نیست.
آقایان ناتو و امریکا!
درهمین جا متوقف شوید... فردا برای تان دیر خواهد بود. بخیه هایی که  برتن زخمی افغانستان زده بودید، اکنون خود تان آن را دو باره باز می کنید.