-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

نشانه های تأخیر در «انتقال جنگ» به آسیای میانه

اشاره: عقب نشینی داعش درسوریه تسریع شده و داعش خراسان درافغانستان، درانتظاربه سرمیبرد.


اوضاع امنیتی منطقه از جمله افغانستان، هر بیست وچهار ساعت برخلاف مسیری که تا کنون طی کرده، در حرکت است.

عملیات گسترده در عقب زور آزمایی های ظاهری اخبار رسانه یی به گونه یی اغفال کننده یی تشدید شده است. تصاویر زنده عملیات دراماتیک مخفی را می توان از آهنگ سریع تحولات رسمی و رسانه یی قیاس کرد.

افغانستان یکی از محور هایی است که عملیات بسیار بزرگ در زیر پوشش اخبار رسانه یی آن در جریان است. مدیریت سیاسی و تبلیغاتی 14 ساله، دیگر پاسخگوی هزاران سوال بی جواب به میلیون ها ناظر اوضاع که تجربیات زیادی از دروغ سازی و نمایش های سریالی قدرت ها در افغانستان اندوخته اند؛ نمی باشد. تا این جای کار، مردم افغانستان، روشنفکران، متخصصان و ملی گرایان و ملیت گرایان اسیر اضطراب و دلهره بودند؛ اکنون عقربه تحولات زاویه کج کرده است. اکنون ترس و نگرانی به جان قدرت های حاضر در بستر افغانستان مستولی است. به نظر می رسد که پروژه «انتقال جنگ» از کانال افغانستان به آسیای میانه تحت الشعاع شکسته شدن توازن یک طرفه در عراق وشام، برای مدتی نا معلوم به تأخیر افتاده است. 
پالیسی امریکا و ناتو کماکان در هم آهنگی با پاکستان در موضوع افغانستان پا برجا است. روزهای نکبت باری ممکن است در پیش باشد.