-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

تقارن نقش تاریخی بین ترکیه و پاکستان جالب است. پاکستان درآسیای جنوبی، در مسند مجری و مدیر «مجاهد» و «طالب»، در دو مرحله، به تاج سر دنیای غرب تبدیل شد. اما ترکیه درنقش پاکستان دوم در خاورمیانه، بلای جان عراق و سوریه شده است. مأموریت ترکیه برای شرکت در مدیریت و حمایت از داعش، به بن بست کشید و پسآمد های این شکست، شکست های چندی جانبه خواهد بود. بخت پاکستان سبز تر از ترکیه بود. شکست ترکیه در عراق و شام، در افغانستان نیز تکرارخواهد شد.