-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

شکل گیری ائتلاف کرزی و سیاف

کرزی از گمراهی سیاسی تا پناهندگی درآغوش گرم استاد سیافگزارش تازه مشعر است که حامد کرزی درمعاملات جاری، بیشتر از گذشته منزوی شده وتلاش برای ایجاد ائتلاف دوجانبه با «شورای حراست» را دو برابر کرده است.
 بیش از اعلام «شورای حراست» جلسات متوالی سیاف با شرکت نماینده گان کرزی هریک جنرال رحیم وردک، زلمی رسول، وحید شهرانی و صادق مدبرجریان داشت. گزارش می گوید که این گروه چهار نفری، برای حراست از آینده خویش، راپور جلسات را نه فقط برای حامد کرزی، بل، برای محمد حنیف «اتمر» نیز ارائه می کردند.
این گروه از اقدامات احتمالی ع وغ در برابر خویش هراسناک اند.
درآخرین شبِ جلسه با سیاف، این چهار تن اصرار داشتند که شورای حراست باید دریک اعلامیه، بر فراخوانی «لویه جرگه عنعنه ای» تاکید کند. این موضوعی بودکه کرزی و بسم الله محمدی روی آن تصمیم گرفته بودند. سیاف که از عقب ماجرا مطلع بود، در برابر این درخواست، مجدانه ایستاد. تحاشی سیاف از پذیرش تقاضای تیم کرزی، اجندای کرزی – بسم الله را ضربه سختی زد.
نتیجه این شکست، «غیرحاضری» هیأت چهارنفری حامد کرزی در روز اعلام «شورای حراست» بود.
درتوضیح ادلۀ غیرحاضری مذاکره کننده گان کرزی چنین گفته شد که رحیم وردک درتشناب پایش پیچ خورده و شکسته است. وحید شهرانی، فشارش بالا رفته بود و زلمی رسول یک شب پیش از آن، «تکلیف فشار» داشته و از خواب بیدار نشده وتلفن دستی اش نیز خاموش بوده است!
سیاف در برابر این بهانه های کودکان فقط پوزخند زده بود. با این حال، یگانه آنتن کرزی که در جلسه، بدون فوت فرصت و وقت فعال بود، صادق مدبر بوده است.
کرزی اصرار داشته که به هر رقم که می شود، او نباید «میدان راخالی بگذارد.» او به سیاف حالی می کردکه هنوز هم نیروی اصلی «ما هستیم» و بدون «ما» درآینده کاری انجام ندهید.
اکنون کرزی دو باره سر بر آستان سیاف نهاده است. این بار نماینده وی، احمدی سابق معین سیاسی وزارت خارجه است و درنخستین قدم، خواستار «بعضی اقدامات جدی» علیه دولت ع وغ شده است.
کرزی وعده حمایت مالی داده و تقاضا دارد که جلسه بزرگ شورای حراست را درشهر قندهار میزبانی خواهد کرد. 
سیاف او را فردی «مرموز و چالباز» میداند اما تماس ها و موش و پشک بازی ها میان دوطرف کماکان ادامه یافته است.