-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

تشکیل «شورای» جنگ علیه داعش درکابل

تصویر اسلامی داعش در افکار عمومی افغانستان کاملاً کافرانه است. مردم با طالب همکاری می کرد؛ چنین امتیازی دیگر وجود ندارد. 


رهبرا شورای حراست و نجات، «به تنگ آمده اند. » رهبران گرد آمده، حوادث را به دنبال نمی کشند، این حادثه است که آن ها را به دنبال خود می کشاند. یعنی، ابتکار درتمامی عرصه ها در دست این جماعت نیست. این شورا ازین بعد، پشتوانه محکمی برای دکتر عبدالله در ادامه دولت داری، پس از انقضای دوسال اول اول عمر حکومت وحدت ملی است.
این جریان، هم مخالف حنیف اتمر و شبکه دکترغنی و هم سر ستیز با امریکا و انگلیس دارد. هیچ چیزی دیگر در پرده نمی ماند.

یونس قانونی، استاد سیاف و عمرداوود زی، موکداً مکرر کردند که خواهان گرفتن کرسی از دولت نیستند. راست میگویند، گپ به حدی خراب است که دیگر فرصتی برای تقسیم کرسی ها برای هیچ یک ازین ها فراهم نیست. دیگر، کرسی و پول به درد شان نمی خورد. اینها باید هرچه زود تر به جنگ داعش بروند تا اسیر و برباد نشوند. درین بیست و سه سال، درهر دوره، کرسی ها را بین خود تقسیم کرده و به حد کافی ازین تقسیم ها خسته اند.
اسماعیل خان پیام را خوب دریافته و می گوید که جنگ افغانستان جنگ خط دیورند نه بلکه جنگ دریای آمو است.

رهبران شورای حراست درین برهه، به هیچ کشور حتی روسیه، ایران اعتقاد و اعتماد ندارند.  فقط اصل بقا درخطر افتاده است. مشخص نتیجه گرفته اند که امریکا وپاکستان، درپلان جدید، همه «تنظیم ها» را درمصرف گرفته اند. قضیه آنچنان خطرناک است که یونس قانونی بی غم باش، حالا صدای شیپور تباهی را به گوش خودش می شنود. اما به «ملت بزرگ افغانستان» کمتری اعتقادی ندارند؛ دلیلش این است که ملت بزرگ، دیگر بزرگ نیست؛ گرسنه و بی سرنوشت در صحننه ایستاده و فقط تا عمق استخوان خویش از خارجی و داخلی بیزار است. مردمی که خراب و تباه درمیان جبهات جنگ گیر مانده، برای هیچ کسی خون خود را برزمین نمی ریزد. 
درگذشته، هرچه اتفاق می افتاد، جان ومال رهبران درامان بود. داعش، مثل طالب، هم جانگیر است؛ هم غارتگر مال وتاریخچه «نخبه گان» و حواریون. شورای حراست، از نظر اجندا و فوریت، نسخه دوم «شورای دفاع ازافغانستان» دوره «مقاومت» علیه طالب است. یکی از چانس های درخشان شورای حراست این است که بهتر از گذشته، از سوی روسیه، هند وایران اکمال و پشتیبانی سیاسی خواهند شد.  داعش درشرق وجنوب قرارگاه زده و پایتخت می سازد، شمال وغرب و مناطق مرکزی به سرعت درحال سفربری برای جنگیدن علیه داعش است. سوال این است که آیا داعش از شمال به آسیای میانه خواهد گذشت؟
اقتصاد های بزرگ بار دیگر سینه به سینه هم ایستاده اند. اتحاد قلابی داعش- طالب حتی به اندازه پیروزی های دراماتیک طالبان در بیست سال پیش، نتیجه درخشان نخواهد داشت. دلیل کلیدی این است که جنبه اسلامی داعش در افکار عمومی کاملاً کافرانه است. مردم با طالب همکاری می کرد؛ چنین امتیازی دیگر وجود ندارد.
امریکا تمامی تعهدات و شعارهای خود در برابر افغانستان را باطل کرده است. وضع صدوهشتاد درجه درحال تحول است.