-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اشتباه امریکا وغرب در فاز کنونی جنگ در افغانستان این است که تکیه آن ها بر نقش اجرایی پاکستان، کلیدی و راهبردی است؛ اما استفاده از خاک افغانستان برای پیشبرد اهداف خود شان، تاکتیکی و بی ریشه است. طرفداری یا امید واری نسبت به سیاست غرب در میان مردم افغانستان، به شدت درحال کاهش است. افغانستان نادیده گرفته شده است. مردم مجبور اند به دور جنایتکاران جنگی خود شان جمع شوند.
امریکا نباید روی این خیال حساب کند که افغانستان را خیلی ارزان از جهادی ها خریده است. اما مردم افغانستان، 100 یا 200 فروشنده وتیکه دار نیست. امریکا نباید خودش را به این تالاب تاریک بیاندازد. اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت قوای جنگی افغانستان روی دادن «چک سفید» هم فکری کرده اند. ممکن است سلاح هایی جدید و حتی تهاجمی در اختیار افغانستان بگذارند؛ اما آن سلاح ها، در مراحل واکنشی جنگ، علیه کشورهای آسیای میانه و یا روسیه قابل استفاده خواهند بود.