-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

داعش، اسباب استدلالی و ساخته گی آنانی است که خود و دشمنان شان، اسیریک جبر تاریخی است.  وقتی توازن گردش ثروت به هم می خورد، سرگیجی تاریخ پدید می آید و از تمدن بشری بوی مرگ بالا می آید. با مرگ باز  یی می کنند تا توازن زنده گی دو باره برگردد. امپراتوری ها که آمدند، و مردند؛ امپراتوری هایی با اشکال نا متعارف، متفاوت با امپراتوری روم، مغل و انگلیس، در راه اند؛ اما درخط یک قاعده- حرص وبی قناعتی- می آیند و به پیروی از همان قانون جبلی که سلف شان را محو کرده بود؛ مضمحل می شوند.  
حالا نسل ما فرصت دارد که شاهد نوعی آمد ورفت توازن در تاریخ باشد. در گوشه یی صحنه ایستاده ایم و نفس تنگی مرگ بار امریکا و روسیه و حرص مدار های نوظهوری را که در دایره هریک درگردش اند؛ را تماشا گریم. یا نان و ثروت بشری قابل تقسیم است؛ یا آن که اهریمن استدلالی آخرالزمان از راه می رسد. 
راه نجات دایمی ازین مخمصه خبیثه وطبیعیه نیست؛ امپراتوری متعال، همان حرص است که تاریخ زمین و آسمان و سرنوشت همه را طراحی می کند.  حیات وحش، صلح آمیز تر و آرام تر از حیات انسانی است. داستایوفسکی گفته بود که عقل بزرگ ترین بلای جان آدمی است.