-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

قاتلان فرخنده، به رهایی شان امیدوار اند.

افغانستان جایی برای عدالت نیست.


خبرها می رسانند که شبکه های فساد، در صدد رهایی عوامل قتل فرخنده استند. سیلی غفار یک فعال حقوق زنان درین باره می‌گوید، دست های بزرگی در حمایت از عاملان قتل فرخنده درکار است و زمانگیر ساختن فیصله نهایی در برابر این دوسیه از سوی نهاد های عدلی و قضایی، تنها خاک پاشیدن به چشم مردم است.

وی به رادیو آزادی گفت:

" امروز زمانی که نهاد های عدلی و قضایی در باره دوسیه فرخنده صحبت می‌کنند، فقط فریبی بیش نیست زیرا من در جریان هستم، این نهاد ها می‌گویند چون مدارک و شواهد تکمیل نشده است و به این بهانه می‌خواهند کار دوسیه را زمانگیر سازند و چند نفر را که در بند هستند آنها نیز رها شوند. انتظار نداشتیم نهاد هایی که فساد در آن بیداد می‌کند عدالت را در برابر این دوسیه تأمین کند."