-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

محمودخان اچکزای: صدبار پاکستانی تر هستیم!

محمود خان اچکزی خطاب به کرزی واردوگاه اوهام پرستان درافغانستان
ویدئوی سخنان محمودخان را در برگۀ ناصر فیروزی دریابید.
مخالفت شدید رهبران پشتون ماوراء دیورند در برابر مداخلۀ خاص مقیم در کابل در امور داخلی پاکستان


محمود خان اچکزی رهبر حزب پشتونخواه ملی عوامی پارتی پاکستان، حزبی که خود را مدافع استقلال و اعتلای پاکستان و ملزم به خدمت به پاکستان میداند. در پاکستان هم مثل همه کشورهای دنیا وقتی شما حزبی را راجستر یا ثبت میکنید، باید سوگند بخورید که به آن کشور خدمت میکند. باید افتخارانه خود را پاکستانی بدانید. شما گواه هستید که آقای اچکزی تاکید میکند که پشتون است. اما در پاکستان زاده شده و به کشور خود پاکستان افتخار میکند.
مخالفان سیاسی آقای اچکزی شایعه کرده بودند که ایشان پشتون افغانستانی هستند. یا مهاجر پشتونی است که از افغانستان آمده. آقای محمود خان اچکزی در جمع طرفداران خود سخنرانی کرده به شایعات پاسخ میدهد. در پایان تاکید میکند اگر کسی سندی پیدا کرد که من مهاجر پشتون افغانستانی هستم نشان دهد. پشتونهای پاکستان صد بار پاکستانی تر یا به گفته خود شان " پاکی" تر از پنجابی ها هستند.
اما در افغانستان تعدادی از سیاسی های کشور ما مثل کرزی چسپیده اند به پشتونهای پاکستان که شما افغانستانی هستید. این سخنرانی جناب اچکزی پاسخ خوبی به افرادی مانند کرزی و وردک است. البته آقای اچکزی و اسپندیار ولی دو رهبر از احزاب رسمی پاکستان هستند که گاهی وقتها به افغانستان سفر میکنند. پولهای کلانی هم میگیرند. افراد زیادی از وابسته کان خود را به وزارت اقوام و قبایل معرفی میکنند تا با پول مردم افغانستان آنها را روانه دانشگاه های اروپا کرده درس بخوانند. تطعی است که برای دلخوشی رهبران افغانستان و تداوم دادن پول سخنانی بر زبان میرانند که دل افرادی مانند کرزی خوش شود.