-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۱, شنبه

صلح افغانستان در دست کرزی وغنی نیست.

نشست اسلام آباد، دور جديد استراتيژى پاكستان ميباشد.
احمدولى مسعود در مصاحبه با تلويزيون طلوع،


فقط چند روز پس از ادعاى آقاى اشرف غنى احمدزى مبنى بر جنگ اعلام ناشدهء ١٤ سالهء پاكستان عليه افغانستان، در يك عقبگرد ١٨٠ درجه اما نه چندان حيران كننده، نشست وى با مقامات پاكستانى طى يك پروگرام از قبل آماده شدهء پاكستان، مرحلهء پيشرفته و گام به گام تطبيق استراتيژى پاكستان ميباشد.
پاكستان توانست بر هـمهء كاروايى هـاى يكسال اخير خود در افغانستان پرده بيآفگند و در حضور نمايندگان كنفرانس بزرگ قلب آسيا خود را تبريهء كند. و با اين قدرت نمايى، مديريت امنيتى و سياست خارجى افغانستان به تدريج به دامن پاكستان سقوط خواهـد كرد.
چگونه ممكن است، يك حكومت لرزان، رهـبرى تنهـا، بدون استراتيژى مشخص امنيتى و سياست خارجى، در عدم توافق دولتى و يك تفاهـم ملى قادر به دستأورد صلح، آنهـم در مقابل دشمن مكار، آبديده و چندين برابر نيرومندتر از خودش شود؟
در وحلهء نخست، اين حكومت آقاى كرزى بود كه در يك تضاد آشكارا با منافع ملى كشور، هـزاران تروريست و طالبان را رهـا و پايگاهـاى شان را با صدهـا ميليون دالر حفظ كرد كه امروز مردم افغانستان تاوان سنگين سياست هـاى سليقهء آنهـا را با خون شان ميدهـند.
حكومت آقاى اشرف غنى احمدزى با ادامهء چنين سناريو و با سياست هـاى بدون پشتوانهء ملى، منطقهء و فرامنطقهء و با وعده هـاى سر خرمن آنان, كشور را به خطرات جدى مواجه خواهـد ساخت.