-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

اروپا بدون روسیه به سوی ویرانی می رود.

گفتگو با معاون اسبق «سازمان امنیت و همکاری » اروپا

اسپوتنیک – ترجمه رضا نافعیواژه منتخب امسال که واژه » Flüchtlinge» یا » پناهنده» است تنها بازتاباننده کثرت تعداد پناهجویان نیست، بلکه نمودار چالش کشورها با یکدیگر نیز هست. چالشی که پیوسته شدید تر می شود. اروپا در برابر خطر ویرانی قرار گرفته است. این هشداری است که ویلی ویمر- معاون اسبق شورای امنیت و همکاری اروپا – در گفتگو با اسپوتنیک- بزبان آلمانی- آن را طرح می کند.

ویلی ویمر می گوید: «وقتی به وضعیت کنونی اروپا نگاه می کنیم می بینم نسل سیاستمدارانی که در عرصه رهبری قراردارند » زرده تخم مرغ » ( بهترین ها- م.) نیستند. ما مدام می بینیم که حرکت در جهت متلاشی کردن اتحادیه اروپاست. فقط می توان امید وار بود که نسل دیگری از سیاستمداران وظائف رهبری را در سراسر اروپا در دست بگیرد. کسانی که تشخیص بدهند چیست آنچه که برای اروپا اهمیت دارد. در حال حاضر چنین بنظر می رسد که همه چیز دارد زیر و رو می شود و هیچ چیز دیگر سازمان یافته نیست.»

بنظر ویمر اروپا باید علاقه استراتژیک به حفظ ارتباط بی مانع با فدراسیون روسیه را حفظ کند: «ما می بینیم که در اروپا کشورهائی هستند که به پیروی از آمریکا بهترین کار را ایجاد دیواری میان ما و مسکو می دانند.» اما کار اروپا بدون روسیه نمی گذرد.

«توسعه مناسبات استراتژیک با روسیه طی دو سال گذشته به وضع اظطراری دچار شده است و باعث آن اروپا و آمریکا بوده اند وما باید علاقمند باشیم که دیگر هرگز چنین وضعی پیش نیاید.» بنظر ویمر کار اسپوتنیک در جهان اطلاعاتی امروز حائز اهمیت مرکزی است.» زیرا از طریق این فرستنده میتوان بطور مستقیم دانست که فدراسیون روسیه به چه می اندیشد. این وسیله ایست ضروری در مقابل تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا). ما وقتی می توانیم به خود اجازه داوری بدهیم که بدانیم طرف مقابل چه فکر می کند.