-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۷, سه‌شنبه

طالبان درمکاتب کندز «قدوری» درس می دهند!

در نشست ماهوار رسانه‌یی میدیوتیک کندز مطرح شد:
طالبان در مکتب‌های کندز، با پول دولت طالب پروری می‌کنند.


گفته می‌شود که در حال حاضر حدود 70درصد مناطق ولایت کندز به دست طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت قرار دارند، این وضعیت علاوه از تاثیرات منفی که بالای روند زندگی مردم بجا گذاشته است، روند آموزش و پرورش را نیز با چالش‌های بزرگی رو به رو کرده است که اثرات آن تا دور دست‌ها باقی خواهد ماند.
گفته‌ها و یافته‌های وجود دارد که دولت برای مکتب‌های که زیر کنترول طالبان قرار دارند، پول و تمام امتیازات‌ش را می‌پردازد و افرادی بنام بزرگ و متفذ قوم با طالبان و گروه های مسلح تفاهم کرده و مکاتب را باز نگه داشته اند، اما این گروه‌ها از این مکتب‌ها با پول دولت برای مقاصد خودشان و ترویج فکر و فرهنگ طالبانی و تندروانه استفاده می‌کنند.
سرپرست ولایت کندز می‌گوید طالبان در مکتب‌های که زیرکنترول دارند نصاب آموزشی خودشان را عملی می‌سازند و برای دانش آموزان روحیه ضد نظام و حکومت افغانستان را تبلیغ می کنند.
دانشی این مطلب را در نشست ماهوار رسانه‌یی مطرح کرد، که از سوی دفتر میدیوتیک کندز به هدف بررسی وضعیت آموزش و پرورش در کندز، بویژه در ساحات زیر تسلط طالبان، برگزار گردیده بود.
در این نشست رسانه‌یی ده‌ها تن از خبرنگاران، فعالان مدنی، جوانان و مقام‌های محلی اشتراک داشتند.
آقای دانشی گفت در مکتب‌های که در ساحات زیر کنترول طالبان است، روزانه یک ساعت ملاهای تند‌رو می‌آیند و برای دانش آموزان تبلیغ ضد حکومت می‌کنند، آنان نظام افغانستان را کفری می‌خوانند و کشتن کسانی را که با دولت کار می‌کنند جایز می‌دانند.
دانشی ابراز نگرانی کرد که ادامه این روند خطرناک است و دیری نخواهد بود که این مکتب‌ها به پایگاه‌های سرباز گیری طالبان مبدل گردند.
دانشی افزود: " طالبان بخش های از نصاب تعلیمی معارف را مطابق برنامه های خود شان تغییر داده اند، از روند آموزش در مکتب‌ها نظارت می‌کنند، و حتا برکناری و مقرری آموزگاران را انجام میدهند."

خوش‌بینی ریاست معارف کندز از وضعیت کنونی
رییس معارف کندز محمد رستم احمدی می‌پذیرد که پول این مکاتب از بودیجه معارف پرداخته می‌شود، اما وی تطبیق نصاب طالبان دراین مکتب‌ها را رد می‌کند. احمدی نسبت به وضعیت آموزش و پرورش در این ولایت خوش بین است و می‌گوید در مناطق که زیر تسلط طالبان قرار دارد، مردم با آنان تفاهم کرده اند که مکتب‌ها را باز نگهدارند، به همین دلیل تمام مکتب‌های مرکز و ولسوالی‌های کندز فعال است. به گفته وی در تمام مکاتب امتحان به شکل نورمال ادامه دارد، کتاب تا دور ترین نقطه به شاگردان و معاشات به معلمین می رسد، هیئت نظارت معارف از مکاتب زیر کنترول طالبان نیز نظارت می‌کنند و تنها مکتب‌های که در خط نبرد قرار دارند، دانش‌آموزان آن به دیگر مکتب ها رفته و امتحان می‌دهند.
اما سرپرست ولایت کندز این مساله را بسیار جدی می‌داند و تاکید می‌کند که نباید از طریق موسفیدان تفاهم شود، دانشی می‌گوید این جنگ برای نابود کردن افغانستان است و حکومت مرکزی باید با راه اندازی عملیات های گسترده این مکتب‌ها را از کنترول طالبان برون بسازند.
300 مکتب بدون " فرهنگ و تعلیمات مدنی"
با اینوصف محمد نجیم رحیم، خبرنگار، به اسناد و مدارکی اشاره می‌کند که در نتیجه یک تحقیق بدست آورده است و نشان می‌دهد که طالبان این مکتب‌ها را مطابق میل شان مدیریت می کنند و مانع آموزش دختران نیز می‌گردند.
نجیم می‌گوید یافته هایش نشان میدهد که از میان 497 مکتب در کندز، نزدیک به 300 مکتب به شمول 75 مکتب حوزه شهری کندز، در کنترول طالبان است و آنان از نصاب آموزشی این مکتب‌ها مضامین " فرهنگ و تعلیمات مدنی " را حذف کرده اند. وی همچنان گفت که طالبان به این مکتب‌ها، سه ورق هدایت نامه‌های رسمی« مقرره» فرستاده اند تا مطابق آن عمل کنند، نجیم افزود طالبان در برخی روستاها برای دختران بالاتر ازصنف ششم، اجازه رفتن به مکتب نمی‌دهند.
" خواندن کتاب قدوری، بگونه 8جبری"
با اینحال مولوی خوش محمد نصرتیار عضو شورای ولایتی کندز نیز از موجودیت مشکلات جدی در مکتب های تحت کنترول طالبان سخن میگوید، نصرتیار میگوید که نصاب تعلیمی در مکتب‌های تحت کنترول دولت با مکتب‌های که پیش طالبان است زمین تا آسمان فرق دارد، این عضو شورای ولایتی به گونه مثال می افزاید: "طالبان فرمان داده اند که کتاب قدوری «کتاب دینی بزرگ » را شاگردان در صنف پنج بخوانن، 8جبری باید بخوانن" وی می‌گوید چون در این مکتب‌ها پول دولت به مصرف می رسد، به همین لحاظ باید از جانب دولت یک حرکت جدی صورت بگیرد، چون یک طرف دموکراسی و یک طرف امارت اسلامی جور نمی‌آید.
در این نشست رسانه‌یی، شمار دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی نیز نگرانی شان را از ترویج بنیادگرایی در مکتب‌های برون از حاکمیت دولت ابراز داشتند، آنان از دولت مرکزی خواستند تا هرچه زودتر برای پاک سازی کندز از وجود طالبان و گروه های مخالف دولت و رهانیدن معارف از چنگ آنان به گونه جدی اقدام کنند.
با آنکه فرمانده پولیس کندز جنرال محمدقسیم جنگل باغ، اطمنان داد که قرار است عملیات‌های را جهت برطرف ساختن این معضل راه اندازی کنند، اما سرپرست ولایت کندز حمدالله دانشی مهار این وضعیت را مستلزم برنامه وسیع از سوی حکومت مرکزی دانست.
این درحالی است که رییس جمهور محمد اشرف غنی درسفری که ده روز پیش به کندز داشت، در برابر خواست مقام‌های محلی و مردم کندز برای راه اندازی عملیات های وسیع تصفیوی، سه هفته مهلت خواسته بود.