-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

گلاب منگل؛ از اره کشی تا شناوری دربحر ثروت

نان و نفقه خانه گلاب منگل از لیلیه لیسه خوشحال خان تهیه میشود

فساد 25 ملیونی تازه دروزارت اقوام وقبایل 


گزارش های دقیق در دست است که  وزرای دولت از دزدی های کلان فارغ شده به خس دوزی روی آورده اند. آن ها از دزدیدن لوبیا وعدس ونان خشک هم روی گردان نیستند. 
وزارت اقوام و قبایل یکی ازوزارت های مبهم درتشکیلات دولت است وچارچوب کاریش معلوم نیست. سربوجی پول اپراتیفی براین این وزارت باز است بی آن که پرسانی در کار باشد.

گلاب خان منگل یکی از پولدار ترین والی های نظام کرزی، به موش گدام خشکه باب وزارت تبدیل شده است. وی وی در گذشته از کمونیست های جعلی (نوع خلقی) و از گروه شهنواز تنی ( آن خاین معروف که اسرارنظامی را به آی اس آی تحویل داد) به شمار می رفت.
منگل بعد از سقوط دولت دکترنجیب، با فقر دست وپنجه نرم می کرد. درنظام طالبان بابرادرانش یکجا درماشین آره کشی کار میکرد وخودش یک اره کش ماهر بود. بعد از آمدن نظام کرزی ستاره اش درخشید  و والی شد! چون شخص چالاک وکار کشته بود و با تشریفات پوک آداب نظام کرزی خود را عیار ساخت و در بحر ثروت شنا آور گردید. 
منگل خان درلندن چندین جای داد بامبالغ هنگفت خریداری کرده ودر دهلی جدید شهرک رهایشی ساخته است وبرای پیدا کردن یک هم دوسیه، شیدا محمد ابدالی ی سفیر کنونی درهند را به طور مجانی با خود درچند فیصدی شریک ساخت. نامبرده در کابل هم خیلی جایداد خرید؛ ازآن جمله قیمتی ترین ساحه بلند منزل را رو به روی مسجد حاجی یعقوب شهرنو کابل به قیمت تقریبا 4 میلیون دالر خریداری نموده و ساخت یک تعمیر 24 منزله را شروع کرده است. 
منابع وزارت قبایل میگویند که وی از پول اپراتیفی این وزارت مبلغ 24 ملیون افغانی را به جیب خود زده است. 
منابع مدعی اند که وزیر صاحب تمام قرار دادهای لیلیه های لیسه های خوشحال خان ورحمان بابا را از طریق برادرش نواب منگل وکیل پارلمان «تحت مدیریت» دارد واز روزی که به وزارت آمده گوشت ومیوه ازلیلیه های این لیسه ها مفقود الاثر گردیده است. 
علاوه بر آن تمام نان و نفقه خانواده اش را نیز از ذخیره های همان لیلیه ها تهیه میکند؛ ازقبیل روغن، آرد، برنج، دل نخود، لوبیا، وکچالو وپیاز وغیره مواد ارتزاقی  به طور آماده وارد خانه منگل می شود.
داستان مهمان خانه های بی مهمان این وزارت خود ماجرای دیگر است که باید از غفور لیوال سوال شود.