-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۹, یکشنبه

خشم وال ستریت ژورنال برآسیای میانهروزنامهء وال ستریت ژورنال  دربارهء افغانستان گزارشی نوشته که عنوان آنست "آسیای مرکزی از وضعیت افغانستان می‌هراسد."

در بخشی از این مقاله آمده است که افزایش روز افزون نا امنی ها در افغانستان کشور های عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را تهدید می‌کند.

نویسندهء این گزارش به این باور است که سقوط موقت کندز نشانهء از شکننده بودن اوضاع در شمال افغانستان است.

وال ستریت ژورنال می‌نویسد، از آنجایکه حکومت های آسیای مرکزی از مستبد ترین حکومت های دنیا استند و فساد نیز در آنها وجود دارد، زمینهء گسترش فعالیتهای افراطی تا حدی فراهم است.