-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

غارت 20 میلیون دالری شاه ولی کرزی

شاه ولی کرزی به اتفاق رزاق- جنگ سالار مشهور تحت فرمان کرزی ها درقندهار- دارایی های شرکت سپریم را تصاحب کرد.


یکی از قضایای فساد مالی زمان آقای کرزی قضیه شرکت خارجی سپریم بود که این شرکت اکثرا قرار دادهای بزرگ خارجی را انحصار کرده و سپس به شکل دست دوم وسوم به افغان ها میداد.
 شرکت سپریم از متهمان اصلی خیانت وغصب وپول خوری درده سال اخیر بوده است. از همان آغاز، در میان مقامات وزارت مالیه، لوی سارنوالی وکاخ ریاست جمهوری حامیان قوی داشت. شرکت مذکور، چندین صد ملیون دالر مالیه وتکس قابل پرداخت به دولت تحویل نداد. 
چون رسوایی به اوج رسیده بود، بعد از ختم دولت کرزی، دولت غنی- عبدالله بعضی وسایل وماشین آلات وبعض ذخایر سوختی این شرکت را  مصادره کرد. از جمله ذخایر تیل وسامان آلات حجیم وابسته به شرکت سپریم را که بهای آن به 20 میلیون دالر برآورد شده بود، با حضور هیأت ویژه مهر ولاک کرد. 
اما «گزارشنامه افغانستان»  درین رابطه خبری را دریافت کرده است که نشان میدهد، قوماندان رزاق و شاه ولی کرزی بر اموال تحت تأمین دولت دستبرد زده و آن را به تصرف شخصی درآورده اند؛  بدین شرح:
« چند روز پیش شاولی کرزی برادر حامدکرزی با نفرهای قوماندان عبدالرازق قوماندان امنیه قندهار این ذخایر را به زور در روز روشن بدون هیچ مدرک ومجوز چور وچپاول کردند ودولت مرکزی هیچ گامی علیه این ها برداشته نتوانست این یک نوع اظهار قوت ونمایش زور از طرف حامدکرزی به دولت اشرف غنی بود ولی تاحال از طرف اشرف غنی هیچ نوع واکنش نشان داده نشده است.» 
درهمین حال منابع نزدیک به حامد کرزی در مجالس خصوصی گفته اند که ازین بیچاره ها ( غنی وعبدالله) کسی ترس ندارد.