-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

حاجی امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان، دخترش- آزاده رحمان 38 ساله- ساله رئیس دفتر خویش برگزیده است. تاجک «باشی» سخت محافظه کار، از نسل ودکا و کلخوز است. از یک سو حج می رود و از سوی دیگر، کج. ریش 13 هزار تاجک را که تازه تب داغ مذهب و مذهب نمایی به جان شان افتاده، به زور تراشیده است. این تناقض، خبر از یک ترکش درون میدهد. «بقعه» های تاجک منتظر تغییر احوال اند. متأسفانه حوادث در جهت استقرار وضعیت در تاجکستان نیست.