-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

 عربستان دلخوش است که ظاهراً 57 کشور اسلامی را علیه ایران و «محکومیت» رژیم تهران بسیج کرده است. اگر سیاهی لشکر اعراب چارۀ کار بود، کار به این جا نمی رسید. آنانی که برای سالروز تولدی دختر شان، فقط فکر شان می رسد که کمود طلایی به آنان هدیه بدهند، کجا دانند که عاقبت کار چه خواهد بود.
آفت دولت ایران در داخل ایران خوابیده است. دنیای عرب، در برابر اسرائیل کوچک، درچندین محاذ شکست خوردند؛ پس در برابر رژیمی که اختاپوت خاور میانه به حساب می رود؛ خود را می توانند سر پا نگهدارند؟ دنیای عرب اول باید در برابر قدرت سازنده نسل های جوان فرو بپاشد تا پالان جهالت و تخدیر فکری اش بر زمین بیفتد.