-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

جنرال دوستم درآستانۀ آخرین عصیان

اشاره: مسلم «شیرزاد» حاشیه یی به حجم یک پروگراف در بارۀ احوال جنرال دوستم نوشته، اما گویا رگ اصلی را هدف گرفته است. مانند فرود آمدن تیغه تبر بر «ترق» یک زخم.


«شیرزاد» سوال کرده است: چه كسى دروغ مى گويد؛ ٨ صبح يا دفتر جنرال؟
جنرال واكنش نشان داد: " گزارش ٨ صبح سراسر دروغ و افتراست."
جنرال دوستم به هيچ عنوان طرفدار دو دستگى در نظام نيست و نبوده، ما طرفدار رعايت حقوق همه اتباع كشور نه تنها در نهاد هاى امنيتى بلكه در تمام سطوح حكومت وحدت ملى هستيم.
حكايت غلطى كه در باره ى قطع شدن اعاشه ى محافظان معاونيت اول پخش شده از بنياد نادرست است.
تبصره:
مجموعه یی از خبرهایی تکه پاره هم وجود دارد که جنرال دوستم، یک رقم نفس تنگ شده است. او را درقفس یک قاعدۀ خود ساخته انداخته اند. او دقیقاً میداند درصحنه های نبرد، چه خبر است. او بیش از دیگران مطلع است که شب ها در شمال چه اتفاق می افتد و روز ها چه مانورهایی سازماندهی می شود. آیا دوستم درهمین نفس تنگی خواهد مُرد؟ 
دوستم درجنگ های شمال از نظر اخلاقی وتعهدات وشعارهای خویش، شکست خورد.
تاریخچه دوستم حکایت دگرگونه یی از این چنین احوالات روزگار دارد. درهمین روزها، یا دهان به افشای «مگو» هایی از نوع فاش گویی های «ظاهرقدیر» باز می کند؛ یا، خشم خود را بالای کدام مرجع دیگر خالی می کند. اگر  ازین دو، هیچ کدام اتفاق نیفتد، بدانید که جنرال، کسوت فکری بدل کرده وکارش تمام شده است.
این نکته را هم اطلاع یافته ام که اکنون جنرال دوستم را درمحافل سیاسی چندان جدی نمیگیرند واستدلال می کنند که وی پیر شده و ثانیاً ترکیه از مجریان فعال پروژه داعش است و درافغانستان سیاست آنچنانی دارد و بنابرین، آفتاب فیگور گیری دوستم به شیوه سنتی، به لب بام رسیده است.
این را گفته باشم که کسی نباید فریب این خیال خامی ها را بخورد. افغانستان یک کشور قاعده شکن است؛ خصوصاً دوستم، برخلاف تمام جنگجویان در تاریخ چهل سال اخیر، ( به استثنای احمد شاه مسعود) اصلاً از هیچ کسی چشم ترس ندارد. فقط دوستم اثبات کرده است که سقف ناگهان می شگافد و طرحی نو درمی اندازد.