-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

دوست گرامی، روزنامه نگار توانا، جناب  نورالله «رحمانی»

امیدوارم آسوده و برحال باشید. نکته یی را که یاد آور شده اید، کاملاً درست است. دربرخی اوقات، از نظر وقت و موقعیت، خیلی درمضیقه قرار میگیرم و گزارش های روبرداری شده از منابع دیگر را بدون «تبصره» یا « اشاره» همرسانی می کنم.
این مسأله یک دلیل آزموده شده دارد. اکثریت قاطع کاربران عزیز که به برگۀ «گزارشنامه افغانستان» سری میزنند، زیروبم حوادث و ساختار درونی کج وبی قاعده آن را بهتر از من می فهمند. به رسم حرمت به حضور ذهنی خواننده ها، از خودم چیزی برسبیل تکرار مکرر، برآن نمی افزایم. صرفاً خبر یا گزارش را درزنجیرۀ تازه های همان روز میگذارم و میگذرم.
با نگاه به قانونمندی نوشته ناشده که درپس هرخبر، خبراصلی خوابیده است، اگر نکاتی باریک درمتن یک گزارش ( همچون رگۀ طلا درمس) به چشمم بخورد، حتماً در«اشارۀ» پیش از متن، روی آن انگشت میگذارم. سپاسگزار- مأمون