-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

جنگ افغانستان دیگر درانحصار امریکا نیست.

اشاره: امریکا وپاکستان اکنون بخشی از بحران استند. سرنوشت جنگ وصلح را جنگ های گسترده آینده معین می کند که همین اکنون با محوریت هند- ایران شدت گرفته است.


محمدصدیق پتمن آگاه مسایل سیاسی در برنامه «آماج» بدین نظر است که جنگ و صلح را در افغانستان حضور نیروهای بین المللی تعیین می کنند. نقش جامعه جهانی است که در این میان پر رنگ است. جامعه جهانی بر هر دو طرف جنگ در افغانستان اشراف دارد.
اما این نظریه دربرگیرنده واقعیت های پانزده سال اخیر است. اعتبار این تفسیر، قوت خود را حتی درنیمه 2015 از دست داد. اکنون با شروع بازی از 2016 ظرفیت های قدرت های ضد امریکایی در تقابل منطقه یی، به زیان غرب تغییر کرده است.
درشرایط حاضر، پاکستان قادر به حراست سنتی از منافع امریکا نیست و اقتدار امریکا نیز درتلاش برای حفظ پاکستان به عنوان مرکز محوری تروریزم، از نظراخلاقی، سیاسی واستراتیژیکی افت کرده است.
مذاکرات اسلام آباد، کمترین نتیجه یی مثمر برای آینده افغانستان نخواهد داشت؛ مگر این که قدرت های روسیه، ایران و هند دررایزنی ها و فیصله های نهایی درمیز معامله حاضر باشند. مذاکرات اسلام آباد، پایه اصلی و سرنوشت ساز ( مردم افغانستان) غیرحاضر است و ائتلاف شمال، مترصد وضعیت است و هرگاه کفه ترازو به زیان آن ها به نفع طالب و پاکستان سنگینی کند، تمامی فیصله ها از ریشه خنثی می شود.