-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۵, جمعه

انورالحق، چالشی برای سیاف نیست؛ برعکس است.

عنوان گذاری از: گزارشنامه افغانستان
نوشته: محمد اکرام «اندیشمند»


بقای دولت و نظام سیاسی حاکم در افغانستان وابسته به حمایت نظامی و مالی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا است. تا زمان استقلال اقتصادی افغانستان از این وابستگی، تشکیل دولت و حاکمیت سیاسی بدون کسب توافق و حمایت امریکا و غرب نا محتمل به نظر می رسد. گروه ها و ائتلاف های که به عنوان اپوزیسیون دولت افغانستان عرض وجود می کنند تا خود را به عنوان بدیل این دولت معرفی کنند و به اقتدار سیاسی برسند چاره ای جز کسب حمایت و توافق امریکا را ندارند؛ مگر آنکه کشور و یا کشور های دیگر تمامی هزینه های مورد نیاز دولت آن ها را تامین کند. تا اکنون شواهدی از این احتمال دیده نشده است و هیچ دولت و یا دولت های دیگری در منطقه و جهان آمادگی ندارد تا هزینۀ مالی و نظامی دولت افغانستان را به جای امریکا و متحدین غربی اش بدوش بگیرد. 
با توجه به این واقعیت، مرجع تمویل اقتدار و حاکمیت دولتمداران فعلی افغانستان و ائتلاف های اپوزیسیونی که هوای بدیل و جانشینی را در سر دارند، یک مرجع، یعنی امریکا و غرب است. آیا دو گروه اپوزیسیون سیاسی با نام "شورای حراست و ثبات افغانستان" به رهبری استاد سیاف و "جبهۀ نوین ملی افغانستان" به رهبری انورالحق احدی رئیس یکی از فراکسیون های حزب افغان ملت، خواهند توانست تا نظر موافق و حمایت امریکایی ها را در کسب اقتدار سیاسی جلب کنند؟
اگر تمویل کنندگان و حامیان خارجی دولت افغانستان نیاز تغیر و تعویض را در اقتدار سیاسی و دولت فعلی احساس کنند، تاج اقتدار را بر سر کدام یک از این دو ائتلاف اپوزیسیون نصب خواهند کرد؟ این در حالی است که برخی از تحلیلگران چنین تغیر و تعویض را کم از کم تا پایان دور جدید انتخابات ریاست جمهوری منتفی می دانند. احتمال تغیر و تعویض در دیدگاه و باور زمام دارانِ به سر اقتدار نیز نامحتمل است، حتی اگر افغانستان به سوریه تبدیل شود.