-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

اردوی افغانستان اگر مأموریت داشته باشد که داعش را درشکم بزرگ آسیای بریزد، و مدیریت اقتصاد جنگ بین المللی از نظر اقتصادی در اختیار افغانستان باشد؛ یک راه خروج از بن بست حساب می شود؛ درغیرآن، این موج در «شمال» متوقف شدنی است.  این پروژه به آشتی و همسویی  استراتیژیک بین روسیه، امریکا، پاکستان، هند وافغانستان درپیوند است. افغانستان باید محور پروژه حساب شود؛ هرنوع کوتاه آمدن ازین خواسته، سودی برای کشور ما ندارد.