-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

هیچ کس ضد اسرائیل نیست.

هرجماعتی، ضد آن چیزی است که تصور یا محاسبه می کند که دایرۀ منافع حیاتی اش را درحال و آینده، کم وبیش محدود می کند.


ایران، عربستان، ضد اسرائیل نیستند. از بهر این که، اسرائیل، زنده و سلامت وجود دارد. خدای شان واحد است.
فقط از بهر کار دنیا، مشکل افتاده است. عربستان، اسرائیل را در تقابل با ایران، نیاز دارد. ایران، ( به دلیل جمیعت قلیل پیروان تشیع) در برابر یک میلیارد سنی مذهب، به شمیشر کوچک اما سخت برنده ( اسرائیل) ضرورت دارد. اسرائیل، برای بقای خویش، به هر هردو شاخۀ آشتی ناپذیر اسلامی سروکله میزند. 
دنیای معامله های پنهانی، قبل از آن که مدیریت واقعیت های ذهنی و عینی باشد؛ تولید واقعیت های کاریکاتوری است. قانون نبرد برای صیانت نفس به همین اندازه موهوم سرشار از ذات پلیدی است. نه به واقعیت ماننده است؛ نه به ضد آن. اما به هردو مشابه است و از جمع این مشابهت، واقعیت ها وضد واقعیت های جدید زاده می شوند.