-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

اوباما تازه درک کرده که افغانستان «خطرناک» است؟

چه کسانی افغانستان را خطرناک ساخته اند؟


روز نامه دی ایکانومیک تایمز در مورد آن اظهارات مقامات امریکایی نوشته که افغانستان را یک کشور خطرناک عنوان کرده اند.

در مطلب که در همین مورد در ایکانومیک تایمز نوشته شده آمده است که با وجود تلاش های دراز مدت، ملیارد ها دالر مصرف و صد ها عسکر قربانی، اداره بارک اوباما هنوز هم افغانستان را یک کشور خطرناک میداند.

در این مطلب آن بخشی از سخنان جاش ایرنیست سخنگوی قصر سفید به نشر رسیده گفته: " واضح است که وضعیت افغانستان بسیار پیچیده است و این یک کشور خطر ناک می باشد. "

دی ایکانومیک تایمز به نقل از آقای ایرنیست نوشته که گفته حکومت و نیرو های امنیتی افغان از حدود یکسال بدینسو مسئولیت امنیتی در افغانستان را به عهده گرفته اند.

در این مطلب همچنان آمده، با آنکه نیرو های افغان تلفات دیده اند باید از برخی تجارب شان به نفع خود استفاده می کردند، اما نیرو های امریکایی ومتحدان ناتو در آموزش و مشوره دهی برای نیرو های افغان همکاری می کنند.

سخنگوی قصر سفید می گوید، رئیس جمهور امریکا از اجراات نیرو های امریکایی و قوای ناتو خرسند است زیرا اردوی افغانستان هنوز هم نیاز دارد تا در کشور شان مبارزه کند.