-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۹, سه‌شنبه

صبغت الله «سنجر» ثانی چه گونه پیدا شده؟

استدلال عبدالمنان شیوای شرق در بحث شبکه خورشید دقیق است و هیچ اهمیتی ندارد که دزدان چهار اطراف دکترعبدالله این مسایل را بنا برملاحظات معاشی نادیده می گیرند.


زورگویی برخی مسئولان رسمی کمیسیون انتخابات، پی آمدِ غیرقابل جبران دارد. تحریکات پلان شدۀ احساسات، از طریق تلویزیون ها، نخستین ضربه های بدون پرسان را متوجه همین زورگویان می کند. غنی- عبدالله درین ماجرا مهم نیستند؛ اما خطر جنگانیدن مردم در حال گسترش است.

اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر اند که برخی حلقات در اطراف دکترغنی، با راه اندازی تبصره های تمسخر آمیز به آدرس دکتر عبدالله، او را از نظر صلاحیت  واجرا، خنثی فرض کرده اند. آن ها از جریان موازی دیگری در اطراف خویش بی خبر اند.

حلقاتی جدید درکارزار گیرش ودهش، درحال سربلند کردن اند. آن ها تحت تأثیر تحریکات چند جانبه، به خصوص کمیسیون انتخابات، به یک صف آرایی غیرعادی دست زده اند. من دفاعیات غلط و سراسر تحریک آمیز، غیرمنصفانه و سرشار از یک دنده گی گستاخته مطیع الله ابراهیم زی را در شبکه خورشید شنیدم. چند سال پیش، نابغه های معاشی دور وبر کرزی- فهیم، صبغت الله سنجر را یک باره از روی سرک به ارگ بردند و فرمان کرزی خان را به عنوان «رئیس پالیسی ریاست جمهوری!!» مرقوم و صادر کردند. سنجر از تکرارصحنه های مشمئز کننده و تحریک آمیز و استمرار هرچه بیشتر گردن خمی کاملاً برده وار و اسفبار و سیاه را سفید گفتن، هیچ ابایی نداشت و سخت متلذذ نیز می شد. درکمال بی مبالاتی، لقمه های بسیاردرشت غدر وتوهم را پیش چشم دوربین ها قورت میداد. حالا جانشینش را پوره شناختم.

این مطیع الله خان نیز کاملاً رونوشت همان سنجر است؛ با این تفاوت که، وی در کمیسیون انتخابات حضور دارد. متاسفانه حاصل عملی آن چه که وی با چنین درکی آبکی و غلط اندازی های پلان شده وعمدی بیان میکند، به نفع هیچ کسی نخواهد بود. متاسفانه، اعضای کمیسیون انتخابات که از نظر اعتباری، بیخی بی ارزش شده اند، مسبب اصلی تحریکات معرفی شده اند. این «سبکباران» کجا دانند که با نان وجان مردم بازی می کنند. شاطرک ها کجا دانند که گرسنه گان، پشتون، تاجک، ازبک و کشتی شکسته های هزاران رگه قومی درین دنیای ستمگری، قومیت واحد وتعریف واحد دارند.

 اصحاب فتنه در هردو جناح، نباید موفق شوند تا روی ستیزه های قومی و گرایش های غیرمتمدنانۀ تباری سرمایه گزاری کرده و امور را به سود شخصی خویش بچرخانند.

ابراهیم زی، درکمال ساده لوحی و کم فهمی، کارشناسان انتخاباتی بین المللی را یک مشت افراد نیکر پوش عنوان می کند. شاید او مصارف انتخابات را از جیب شخصی اش پرداخته است. راه یافتن همچو آدم های بیکاره و سرسری اندیش، از کمالات کرزی- فهیم بود.
بیسوادی ابراهیم زی در تحلیل حقایق جاری در کشور، واقعاً تکان دهنده است. چنین آدمی که مأموریت منفی را به پیش میبرد، در کمیسیون انتخابات برعلاوه که رفقای خود و مخالفین خود را به جهنم دعوت می کند، برمنافع و آینده مملکت، آب دهان میپراند. وضعیت واقعاً رو به خرابی است.
این موضع گیری های نادرست، هیچ واقعیتی را تغییر داده نمی تواند. از آدرس ما، یک توصیه دوستانه این است که این دکان تحمیل و تحریک را هرچه زود تر بسته کنید. کشته های بسیاری روی جاده ها خواهید دید.