-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

کشف تاریخی عبدالرزاق قادری

آمرامنیت قوماندانی امنیه بلخ از ضعف کاری خودش طفره می رود. یک گروپ مجهز انتحاری فقط در داخل شهر می تواند تنظیم شده و به حرکت درآید.


عبدالرزاق قادری آمر امنیت قوماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت، بعد از پایان یافتن این حمله از نزد مهاجمان تلیفون و بعضی از اسنادی به دست آمده است که نشان می دهند حمله یاد شده از سوی کی و کدام گروه صورت گرفته است، اما بنابر ملحوظات امنیتی نمی توانند تمامی جزئیات را با رسانه ها شریک سازند.

آقای قادری گفت، هر زمانی که تحقیقات آنان تکمیل شد، جزئیات یافته های شان را با رسانه ها شریک خواهند کرد.

وی گفت:
" با تکمیل شدن معلومات و تحقیقات که ما در رابطه به این حمله آغاز کردیم همه را با جزئیات با رسانه ها شریک می سازیم، علایم و نشانه ها نشان می دهند که پیام ها به زبان اردو است و این ثابت می سازد که حمله از سوی یک گروه تروریستی خارجی است."