-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

جایگاهِ یعقوبِ یسنا در ادبیاتِ معاصرِ افغانستان

عصمت «کهزاد»

باید کسانی پیدا شوند که درشبِ تیره وظلمانی سرگردان وبیداربمانند ونور بیفشانند تا آدمیان بتوانند بیارامند. (هولدرلین)


یسنا با رویکردِ"ممکن گرایی" اش چشم انداز جدیدی را بسوی ادبیات بازکرده است وبه ادبیاتِ معاصرِ افغانستان"امکانِ دیده شدن" ازچشم اندازهای ممکن را فراهم ساخته است. یسنا در"دانایی های ممکنِ متن"که جدی ترین کتابش است به نوعی از شالوده شکنیِ"ژاک دریدا" وهرمنوتیکِ فلسفیِ"گادامر" سود جسته است. وی با تقدس زدایی از اثر وتبعیدِ مولف ازاثر به بیرون به متن میرسد واین را میتوان از عنوانهای کتابش فهمید.
من اگرمجازباشم در موردِ کتابهای یسنا داوری کنم،بدونِ شک" دانایی های ممکنِ متنِ" او یکی از نادر کتابهاست وخواندنِ این کتاب درین عصرِ بی کتابی چشم اندازی جدیدی را به رویِ خواننده می گشاید.
یسنا از روزمره گی متنَفراست،به قولِ خودش" ادبیاتِ اصیل زمانی شکل میگیرد که نویسنده جهانِ واقع را بر رویش ببندد". او هماره ومدام جهانِ واقع را بر رویش بسته است وازین رهگذر جایگاهِ یسنا در ادبیاتِ معاصرِ افغانستان جایگاهِ بلندی است که هرکسی را یارای رسیدن بدانجا نیست.
ومن به نوبه ی خود موفقَیت وکامیابی روز افزون برایش خواهانم.