-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

هیلی ارشاد در برنامه «تودی خبری» کسانی را انتقاد کرد که میگویند تأمین صلح با پاکستان نا ممکن است؛ وی پرسید: پس چه کنیم؟ جنگ کنیم؟
بانو ارشاد هنوز خبر ندارد که جنگ جریان دارد. تهاجم دایمی برافغانستان جریان دارد. ایشان باید بداند که ما درجنگ قرار داریم. شما به هر اندازه یی که دهان تان را با «صلح» گفتن بیهوده شیرین کنید؛ طرف مقابل شما را رها کردنی نیست. اگر به 38 سال اخیر، صرفاً 38 ثانیه بیاندیشید؛ نظر تان تغییر می کند. پاکستان درشرایط بد وانزوای دردناکی گرفتار آمده ومیخواهد با دو برابر کردن خشونت، امتیاز بگیرد. پاسخ آن، سه برابر کردن ضد حمله بر تأسیسات کلیدی آن هاست. افغانستان پوره ظرفیت ضد حمله اپراتیفی را دارد.