-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

کشتن ارزان سربازان پلیس درارزگان به وسیله یک طالب نفوذی، بیانگر عرق ریزی و مهارت طالبان نیست؛ علت کلیدی آن است که جنگیدن با طالبان از صدر اولویت سیاست داخلی حذف شده است. نیروهای کشف، امنیت ملی و نظارت محلی درسازمان پلیس، فلج شده اند. این وضع نشان میدهد که مردم مجبور خواهد شد که در خشونت بار ترین شکل واکنش، برای دفاع از خود دست بزنند. 
چرا مردم در غیاب دولت، قادر به دفاع از خود در برابر طالب نیستند؟ جبهه ضد طالب به طورفعال از بین رفته است.