-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

حمله برکنسولی های هند کار کی ها بود؟

عربستان وقطر درکابل شبکه های زنجیره یی برپا کرده اند.


«گزارشنامه افغانستان» بربنیاد یک رشته «گزارشهای تحلیل شده» از مجاری متفاوت در سه ماه اخیر، موارد بالنسبه تازه،  در حملات بر کابل و به خصوص اداره های کنسولی هند درگوشه و کنار افغانستان را قید کرده است که لازم است به افکار عمومی مطرح شود.
متکی بر تئوری جدید از منابع غیر رسمی، رد گیری حملات انتحاری درهفته های اخیر درکابل،  نشان میدهد که یورش های زنجیره یی اخیر بر اهداف اساسی درکابل و همچنان تهاجم بر تأسیسات دپلوماتیک هند در افغانستان از سوی حلقات عرب تحت اداره شبکه های عربستان وقطر درافغانستان انجام گرفته است.

منابع پاکستان درتماس با هند وایران، ظاهراً پای خود را ازین حملات برون کرده اند. آن ها ضمن تأیید این موضوع که مراکز پرورش، تولید و عرضه افراد انتحاری درچهارچوب تجارت آزاد درخاک آن کشور امری مبرهن به شمار میرود، به کانال های اطلاعاتی رقیب ( به خصوص) هند، زیگنال می دهند که درشرایطی حساس کنونی، حمله برهیچ هدف خارجی درافغانستان را جزو برنامه رسمی خویش قرار نداده اند.

تئوری های چند جانبه می رسانند که هندی ها به یافته های مشخصی رسیده اند که امریکایی ها نیز در عقب حمله بر مراکز سیاسی هند در افغانستان قرار ندارند. امریکایی ها ناگزیر، آرام آرام جای خود را به قدرت های جدید منطقه یی درافغانستان خالی می کنند. 
حمله برکنسولگری های هند با تیره گی بی سابقه روابط عربستان وایران و همچنان با افزایش نزدیکی امنیتی ایران و هند درافغانستان مصاف بوده است. گزارشنامه افغانستان چندی پیش از جلسات خرابکارانۀ سفیرعربستان درکابل با حلقات معلوم الحال، خبر داده بود. ( خبررا یک بار دیگر میتوانید درصفحه نخست گزارشنامه مرور کنید)
یافته های جدید تر حاکی اند که مراکز مهمی درکابل و ولایات دست اول به مصرف عرب ها فعال شده است. این فعالیت ها درحدی اند که از سوی شبکه های ایران و هند سایه وار تعقیب می شوند. برخی تحلیل ها حاکی اند که دولت کابل ازین تحرکات اطلاع کامل دارد.