-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه

اختلافات دولت کابل وامریکا برسر محاکمه بسم الله خان

 «طبق منابع لوی سارنوالی، آمریکایی ها خیلی پافشاری داشتند که از این King of Thieves (شاهنشاه دزدان ) باید تحقیقات شود.خبر تازه و تحت الحفظ به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که رابطه دولت کابل با سفارت امریکا بر سر جنرال بسم الله «محمدی» سابق لوی درستیز، وزیر دفاع و همچنان وزیر داخله، به تیره گی رفته است. ارتفاع شعار های دولت غنی – عبدالله در اوایل کار، برضد فساد کاران، بسیار بالا بود و از بررسی اختلاس های کلان نظیر غارت های بزرگ مالی به وسیله بسم الله و چپاول گران چند ملیتی کابل بانک سخن گفته می شد. در اوایل کار، جهت بررسی سرمایه های عظیم بسم الله محمدی، هیأت ویژه یی شروع به کار کرد.
گزارش شده که برخی اعضای هیأت گفته اند که هنگام بازرسی اسناد دروزارت دفاع و داخله، « هرورقی را که بالا میکردیم نام بسم الله محمدی پیدا میشد.»
«بنا به گزارش شفایی هیأت موظف، درآغاز تحقیقات، سفارت امریکا اوراق خیلی مهم به دسترس ما قرار داد که از توقع وامید ما بالا بود. مدارک ارائه شده از سوی سفارت امریکا، همه نشان دهندۀ دزدی های شاخدار آقای بسم الله محمدی بود.
حال، غنی- عبدالله با مشکل تصمیم گیری رو به رو اند. توافق به اعلام دادگاه رسیده گی به فساد بزرگ در مورد بسم الله، اوضاع را خراب تر می کند و بسم الله پیشاپیش در صف «شورای حراست» خزیده است. اعضای هیأت بارزسی می گویند که غنی- عبدالله درین باره «سُست» شده اند. این درحالی است که شخص بسم الله ازین پروسه بسیار هراسان است.
«طبق منابع لوی سارنوالی، آمریکایی ها خیلی پافشاری داشتند که باید از این King of Thieves (شاهنشاه دزدان ) باید تحقیقات شود به گفت آنها آمریکایی ها بسم الله خان را شاهنشاه دزدان خطاب میکردند.
ولی حال ازیک منبع موثق نزدیک ارگ، خبر رسید که در مورد چشم پوشی دولت از دزدی های شاخدار آقای بسم الله محمدی روابط دولت وخصوصا ارگ با سفارت آمریکا تیره شده است.
براساس گزارش یک منبع دیگر که با امریکایی ها درهفته قبل دیدار داشته، امریکایی ها خیلی ناراحت اند ومیگویند که دولت وحدت ملی درنقش قدم دولت کرزی روان است.
همین منبع موخر می گوید که بسم الله محمدی در آغاز خیلی ترسیده بود و رشوت چندین ملیون دالری را به هیأت پبشکش نموده بود.