-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

سال 1395 اگر «شمال» به کمک دولت افغانستان وقوت های بین المللی،  به یک محور جنگ منطقه یی ( البته موفقانه) تبدیل نشود، عکس الحرکت حوادث، به سوی کابل خواهد بود. در آن صورت، خطر ریزش و حادثه سقوط دولت کابل از کانال «شمال» همانند بهار سال 1371 دو باره تکرار می شود. پروسه درهمان جا، گیر نمی کند. بحث حضور پایگاه های امریکا حداقل در شمال و چهل کیلومتری کابل با تهدید هایی غیرقابل مهار رویاروی خواهد شد.
آری، جریان به همین ساده گی است. درافغانستان همه چیز از مراحل پیچیده عبور می کند اما به ساده گی اتفاق می افتد.