-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه

گزارش می رسد که تصادم شدید لفظی بین حامد کرزی و استاد سیاف روی داده و بنای دوستی 16 سالۀ آن ها ویران گشته است.
شرح ماجرا یک ساعت بعد از «گزارشنامه افغانستان»