-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

افزایش 200 نظامی خارجی، «نصوار» جنگ افغانستان نمیشود.

یک امریکایی بیکار، تازه مدعی شده که ما توان از بین بردن طالبان را داریم!روزنامه والستریت ژورنال می نویسد با آنکه زمستان است و فصل جنگ نیست اما چنین پیشبینی می شود که تعداد نیرو های امریکایی و ناتو در هلمند افزایش یابد.

روزنامه به نقل از نیرو های بین المللی در افغانستان نوشته است که رقم این نیرو ها در ولایت هلمند از سه صد نظامی به پنجصد نفر افزایش خواهد یافت.

والستریت ژورنال می نویسد که نیرو های افغان در هلمند در ماه های اخیر به تکرار از نیرو های بین المللی خواستند که طالبان را سرکوب و منابع عواید آنها را که عبارت از هیرویین است از بین ببرند.

به نوشته روزنامه نیرو های خارجی به این خواست پاسخ مثبت داده و طالبان را در بعضی مناطق هلمند دنبال کردند.

اما زمانیکه نیرو های امریکایی دوباره از میدان جنگ به عقب رفتند، طالبان مجدداً به بعضی از مناطق رو آوردند.

به باور روزنامه با این، حکومت افغانستان و نیرو های بین المللی بر اداره رئیس جمهور اوباما فشار را بیشتر نمودند تا به قوای امریکایی اجازه بدهند که مانند سال های گذشته در جنگ ها سهم بگیرند.

والستریت ژورنال از یک امریکایی در هلمند نقل کرده که می گوید " ما این توان را داریم که تهدید طالبان را از میان برداریم اما به اساس ماموریت جدید دستان ما بسته شده است. "

نیروهای بین المللی بیش از یک سال قبل ماموریت جنگی خود را در افغانستان به پایان رسانیدند و به دنبال آن ماموریت آموزش قوای افغان و مشوره دهی به این نیرو ها را آغاز نمودند.

نیرو های خارجی مستقر در افغانستان بر مبنای ماموریت جدید زمانی می توانند که بر ضد طالبان مسلح دست به عملیات زنند که این گروه برایشان تهدید ایجاد کند.