-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه

کرزی: شورای حراست مجموعۀ دزدان وساخت آمریکا است.

اختلاف جدی بین استاد سیاف وحامد کرزی وجدال تلفونی 


خبر تازه به گزارشنامه افغانستان، حکایه دارد که حامد کرزی در یک واکنش غیرعادی، اعضای «شورای حراست» به شمول رهبر آن تشکیلات ( استاد سیاف) را «مجموعه یی از دزدان ساخت امریکا» خوانده است.

کرزی وسیاف مانند شیرو روغن بودند؛ اما این مایع لایتجزا، زمانی به خون تبدیل شد که کرزی، استاد سیاف را به نامزدی برای ریاست جمهوری تشویق کرد مگر بلافاصله، «با تمام زور از عقب تخریبش کرد»؛ تا جایی که حتی مجموع آراء سیاف، به مراتب کمتر از زلمی رسول بود!

درگزارش آمده است که سیاف، این شکست سیاسی را نتیجۀ توطئه دوستان پنجشیری و خیانت کرزی میداند.
بعد از انتخابات، وقتی رفقای محفلی کرزی، او را رها کرده و به دور سفرۀ غنی- عبدالله حلقه زدند، انزوای کرزی تشدید شد و دو باره به سوی سیاف روی آورد.

گزارش مؤثق به نقل از شاهدان عینی به گزارش نویس ویژه گفته اند که وقتی سیاف بار دوم اقتدای کرزی را نسبت به خود مشاهده کرد، به یکی از ندیم ها گفت: این آدم راز خود ره به ما نمیگه... شاید کدام چال دیگه ای سر ما میره!

انکشاف شفاهی ماجرا سبب شد که کرزی با عصانیت ابراز نظر کرد که یک مشت دزدان ساخت امریکا قصد دارند حالا با تعویذ جهادی سیاف، خود را نجات دهند.

درگزارش واصله ادامۀ ماجرا چنین شرح شده است: این خبر توسط عبدالجبار تقوی والی پیشین کابل و تخار وشخص نزدیک کرزی به کمپ استاد سیاف میرسد واستاد سیاف خیلی آشفته شده و  تورن عبدالخالق وکیل قندهار درپارلمان را که دوستش است واز قوم پوپلزای است؛ نزد خود خواسته به کرزی پیام شدید اللحن ارسال میکند.

کرزی ازاین اظهارات منکر می شود. تورن عبدالخالق به استاد سیاف می گوید که کرزی منکر است.  سیاف شواهد ارایه میکند. تورن عبدالخالق باز نزد کرزی رفته از شواهد و مدارک ثقه صحبت میکند. همانجا کرزی در گپ خود بند مانده ناچار درمجلس علیه استاد سیاف وشورای حراست عاصی شده دو و دشنام تند میگوید که این ها جواسیس آمریکا هستند ودزد هستند؛ این را همه میدانند اگر کمی به آرشیف امنیت ملی مراجعه کنید به شما معلوم خواهد شد. من روی بعضی مصالح کشور پت کردم وغیره وغیره »
استاد سیاف این بار برافروخته شده و به کرزی تلفن کرده که میان ایشان مشاجره وجنجال می شود .
 اگر کسی میان این ها صلح نکنند ویا مصالح مشترک را مراعات نکنند شاید جنجال به اوج برسد ویا پای دولت غنی به معضل کشانیده شود.