-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

شمشیر برهنۀ سیاف، علیه دکترغنی و امریکا

جدی ترین خطابۀ سیاف در بیست سال اخیر


سخنرانی استاد سیاف در گردهم آیی پغمان را تا آخر گوش کردم. رهبر «شورای حراست» برای نخستین بار، هرچند به طور کنایه و به ظاهر مستور، اما هدف گیری شده و ملموس، بر ضد گروه خاص طرفدار دکتر غنی و مقامات امریکایی، اخطار نهایی صادر کرد. به نظر می رسد که گروه های موسوم به «مجاهدین» ازائتلاف طالب، امریکا و ارگ، به شدت احساس خطر کرده اند.

 سیاف پوره مطلع است که «ائتلاف شمال» با تحرکاتی انحصاری و مهندسی شده به نام «مذاکرات صلح» از ریشه مخالف است و براهداف امریکا، پاکستان و حواریون دکترغنی، بیش از هر زمان دیگر، مشکوک است و قطعاً مخالف امتیاز دهی به طالب به عنوان یک نیروی برتر در حکومت و دولت است.

سیاف از جریانات پس پرده میان قدرت های متضاد و رقیب در حوزه افغانستان آگاهی دارد. تکرار اخطار و هشدارباش به ارتباط اصلاحات انتخاباتی، و مداخله احتمالی در میدان های جنگ با طالبان، از گوشه های جدی تر خطابۀ استاد سیاف بود. سیاف ازنظر سیاسی خطر تجزیه و متلاشی شدن جغرافیای کشور را از ورای اطلاعات وگزارش های روزانه، برجسته تر از دیگران می بیند. گزارش های تایید شده یی وجود دارد که «شمال» به سرعت برای دفاع در برابر طالب، حکومت کابل و در نهایت علیه امریکا آماده می شود.