-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۶, دوشنبه

صادق مدبر اسناد اختلاس را آتش زد.

حامد کرزی؛ اختلاس 754 ملیون افغانی از کود مخصوص ریاست جمهوری تحت نام شهدا و معلولین


بربنیاد تایید یک منبع نزدیک به محفل حامد کرزی، مبلغ 754 میلیون افغانی به امر شخص رئیس جمهور سابق، از حساب بانکی «شهدا ومعلولین خیالی» برداشت شده و معلوم نیست چه گونه مصرف شده است. برداشت پول از طریق کود های مخصوص به ریاست جمهوری صورت گرفته است. این منبع به نقل از گلاب منگل والی سابق هلمند تایید کرده است که پول کشی از حسابات مختلف دولت در زمان کرزی، امری روزمره و براساس دستور مستقیم رئیس جمهور بوده است. 
براساس گزارش واصله به «گزارشنامه افغانستان» گلاب منگل والی نزدیک به حلقات انگلیسی هلمند حکایت کرده است که خبر شدم که از مستوفیت هلمند مبلغ 135 ملیون  افغانی را ملا شیرمحمد آخوندزاده  ازمقربین کرزی خلاف قانون ومقررات کشیده است. این قضیه را تعقیب کردم واز مسئولین بازخواست صورت گرفت. آنها گفتند که این پول از کود ریاست جمهوری به اینجا نقل شده است وبه امر جدی و شفایی آقای صادق مدبر رییس اداره امور ورئیس دارالانشای شورای وزیران برایش دادیم.  وقتی قضیه را تحقیق کردم آقای مدبر برایم زنگ زد و اطمینان داد که درین باره «امر مستقیم جناب رییس جمهور کرزی» موجود است. دخالت نکنید.

گلاب منگل افزوده است: به تاکیدات صادق «مدبر» هم یقین نکردم؛ چون آقای شیر محمد آخوندزاده قرابت نزدیک به رئیس جمهور کرزی داشت وآدم زور گوی  وبی بندوبار بود؛ نتوانستم به آخوندزاده دست دراز کنم. جستجو را از طریق ولایت ادامه دادم و هرگز گمان نمی کردم که رئیس جمهور کرزی تا این حد به بی شرمی دست بزند .
ولی بعدا از ریاست جمهوری مستقیما تهدید شدم. مدبر باز مرا به کابل خواسته، تهدیدم کرد ونزدیک بود که برایم دوسیه ساخته ازطریق اسحق الکو مرا به اتهام یک توطئه بازداشت کنند. انگلیس ها وامریکایی ها مرا از دست کرزی ومدبر واسحق الکو لوی سارنوال رها ساختند. 
واین مداخله انگلیس و امریکااییها باعث جنجال میان کرزی و خارجی ها گردید 
طبق منابع موثق درهفته های آخر پادشاهی کرزی آقای مدبر این اسناد را حریق کرد تاکه اسنادی پشت سر نماند. 
حال آقای کرزی با این پول سوسیال لقب افتخاری پدر ملت را خریداری میکند.