-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

گزارش هایی تازه یی از شمال می رسد که  اوضاع از تئوریزه کردن های تأسف بار عبور کرده و به مرحلۀ کشمکش تاریخی بین شمال و جنوب رسیده است.  سفربری گسترده و بی صدا از سوی قدرت های منطقه یی عامل اصلی این رویارویی ناخواسته بین مردم است. مناسب نمیدانم جزئیات را بنویسم.