-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

طالب گفتن پشتون، «انحراف فکری» است.

سمیع مهدی:


طالب‌های بدخشان تاجیک اند، اما من طالب نیستم. و از آنها دفاع نمی کنم.
پشتون بودن اکثر طالب‌ها سبب نمی شود که اکثر پشتون‌ها را طالب خطاب کنیم. 
طالب یک انحراف فکری است. در هرجا ممکن است پیدا شود.
آنهایی که پشتون‌ها را طالب می گویند، باید از سربازان پشتون که در صفوف ارتش و پولیس برای دفاع از ناموس و جان خواهران و برادران کندزی‌شان جنگیدند، بشرمند. 
با دامن زدن تعصب، بستر اجتماعی طالب را گسترده نسازید و به جنگ وحشیانه‌ی او مشروعیت ندهید.