-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

توافق درازمدت با طالب و گذاره در یک چوکات نظام سیاسی و فرهنگی با آنان، دیگر از ناممکنات مسلم است. من قطعاً عقیده دارم که حتی شهرنشینان و دموکرات های پشتون، از نظام طالبی بیزار اند و اگر برفرض، یک کشور طالبی در جنب جماعت های ضد طالب در یک گوشه افغانستان تشکیل شود؛ اکثریت پشتون ها حتی باورمندان  عصر نادرشاهی، به مناطق غیر پشتون مهاجرت کرده و مسکون می  شوند.