-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

توصیۀ نمایندۀ طالب به قیوم «کوچی» درقطر

اشاره: از پاسخ ظریفانه ملاعباس استانکزی به قیوم کوچی این طور استنباط می شود که از نظر طالب، بین شما و سیاف، کدام تفاوتی نیست.

یک آویزه خبری کوتاه که به دنبال خبر قبلی  به «گزارشنامه افغانستان» رسیده، مشعر است که در نشست قطر، کاکای رئیس جمهور، مورد شماتت لفظی عباس استانکزی قرار گرفته است. در گزارش آمده است: «درمجلس، عباس ستانکزی به جانب افغانی میگوید که اشرف غنی با طالبان دشمنی را درپیش گرفته است. درجوابش قیوم کوچی میگوید که نخیر اشرف غنی دشمن تان نیست؛ بلکه موافق شما است؛ استاد سیاف دشمن شما است. »
سپس قیوم «کوچی» خطاب به عباس استانکزی می گوید: «با فرستادن یک گروه انتحاری به آسانی میتوانند چاره اش را کنید. درجواب، ستانکزی میگوید که این مشکل داخلی تان است شما خودتان مشکل تان را حل کنید. قیوم به جای این که خجالت شود باز همان جمله خود را تکرار میکند؛ ولی درجواب ستانکزی با لهجه سخت میگوید که این مشکل داخلی وشخصیی تان است. اما حضار نسبت به این حرکت قیوم کوچی تعجب می کنند.