-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

دکتر سپنتا در همیاری با حامد کرزی سالیان دراز، دهل دروغین «صلح» به گردن انداخته بود، اکنون علی الظاهر تازه از «حقیقت جنگ و رؤیای صلح» با خبر شده است. این بنده خدا هنوز در مورد رهایی رسمی هزاران طالب از زندان ها به وسیلۀ کرزی- فهیم و بالاثر مشورت مستقیم خودش، و خرج 800 میلیون دالر در راه صلح «خیالی» ( بنا به افشاگری استاد خلیلی) به مردم چیزی نمی گوید.
او این جسارت را دارد که بگوید «ازین کارها خبرنبودم!»