-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

دکتر سپنتا در همیاری با حامد کرزی سالیان دراز، دهل دروغین «صلح» به گردن انداخته بود، اکنون علی الظاهر تازه از «حقیقت جنگ و رؤیای صلح» با خبر شده است. این بنده خدا هنوز در مورد رهایی رسمی هزاران طالب از زندان ها به وسیلۀ کرزی- فهیم و بالاثر مشورت مستقیم خودش، و خرج 800 میلیون دالر در راه صلح «خیالی» ( بنا به افشاگری استاد خلیلی) به مردم چیزی نمی گوید.
او این جسارت را دارد که بگوید «ازین کارها خبرنبودم!»