-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

علایم رقابت بین هند وامریکا در قوای هوایی

مثل این که امریکا از چرخبال های هندی در کابل خوشحال نیست.

اشاره: سخنان قوماندان عمومی نیروهای امریکا درباره «کاستی» های قوای هوایی افغانستان، به این معناست که دست هندی را کوتاه نگهدارند و دو باره امور قوای هوایی را در دست خود بگیرند.


مجلهء انترنتی ده دیپلومات در گزارشی گفته های تازهء قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را تحلیل کرده است.

جنرال جان کمپبل در بارهء کاستی های که در نیروهای نظامی افغانستان وجود دارند، صحبت کرده است.

به نوشتهء ده دیپلومات، جنرال کمپبیل به اعضای کانگرس کشورش گفته است که نیروهای افغان در بخش هوایی، اجرای عملیات مشترک تبادلهء اطلاعات استخباراتی کاستی های دارند.

به گفتهء جنرال کمپبل، از نگاه تکتیکی، بزرگترین کاستی نیروهای نظامی افغان قوای هوایی است.

ده دیپلومات مینویسد که جنرال کمپبل میپذیرد که ناتو در ساختن قوای هوایی افغانستان خیلی دیر اقدام کرد.

ایالات متحدهء امریکا پس از یک مدت طولانی در آغاز امسال چهار طیارهء نوع ای ۲۹ توکانو را به نیروهای امنیتی افغان سپرد.

ازین طیاره ها برای حملات کوچک استفاده میشود.

ده دیپلومات نوشته است، انتظار میرود چهار طیارهء دیگر از همین نوع در جریان امسال، چهار طیارهء دیگر درسال ۲۰۱۷ و هشت طیارهء دیگر در سال ۲۰۱۸ به حکومت افغانستان تسلیم داده شود.

جنرال کمپیل همچنان از کاستی های قوای امنیتی افغان در بخش های لوژستیکی و تخنیکی نیز سخن گفته است.