-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

یک گوشه از اسرارِ مرگِ جنرال مؤمن «اندرابی»

درگزارش آمده است که پلان ترور جنرال مؤمن از سوی گلبدین «حکمتیار» ترتیب شد و قومانده حمله راکتی بر چرخبال جنرال، از سوی دگرجنرال جوره بیگ صادر شد.


داود «رهجو» واقعه نگاری گرم و سرد چشیدۀ دو دهه بحران در شمال افغانستان است. او برای نخستین بار، توانسته است از روی رازِ مرگ دگرجنرال عبدالمومن «اندرابی»، فرمانده فرقه هفتاد «حیرتان»، دم نقد، یک گوشۀ پرده را بالا بکشد. جنرال مؤمن از نظامیان وفادار به ببرک «کارمل» و از بانیان طغیان تاریخی آخرین ماه های دهه شصت، در شمال به حساب می آید. وی بعد از تشدید کشمکش های «درونی» حزب دموکراتیک خلق ( حزب وطن)، از ابتدای ماجرا، با جنرال دوستم و احمد شاه مسعود دست اتحاد داده و برنامه ریزِ سقوط دولت دکتر نجیب الله بود. از تکه یی گزارش داود در رد گیری مقدماتی عوامل قتل جنرال مومن، قبل از همه اشتباه و ساده خیالی جنرال، برجسته تر از همه به چشم میخورد.

جنرال مومن درگرماگرمِ جنگ احمد شاه مسعود با مثلث موسوم به «شورای هم آهنگی» با اشتراکِ حزب اسلامی حکمتیار، جنرال دوستم و حزب وحدت، درسانحۀ به ظاهر مرموز جان خود را از دست داد. 
گزارش حاضر، از مجموعه خاطره نگاری و اطلاع گیری های داود رهجو است تحت نام: خشم خاموش. وی می نویسد:

جنرال"شريف" معاون تخنيكي فرقه هفتاد و يكي از نزديكان جنرال مومن از قول جنرال نورمحمد گفت: 
«قبل از نشست طيارۀ جنرال مومن در قرارگاه من، چرخبال رسول پهلوان از ميدان هوايي پرواز نمود، بعد از پرواز هواپيماي حامل رسول پهلوان از يك سنگر مربوط به قوتهای جنرال دوستم در مخابره به زبان ازبيكي صدا بلند شد (پهلوان طياره سي) طياره پهلوان است، ما نفهميديم كه منظور آنها از اطلاع دادن پرواز چرخبال جنرال رسول پهلوان در چه است. چه رازی نهفته است در این امر .
خوب، درگيري نظامي بود و جنگ دوام داشت؛ ما فكركرديم سر و صدای آنها يك امرعادی است. اما بعد از سقوط چرخبال جنرال مومن دريافتيم كه دسيسه های بزرگ و توطئه های شيطاني از پيش ساخته شده بود.
متعاقباً هليكوپتر جنرال مومن در نزديكي قرارگاه ما نشست اضطراري كرد. براي ما هدايت داد، كه شما بيطرفي خود را حفظ نماييد، او اضافه نمود «: من ميخواهم جنرال دوستم را ببينم و در مورد حل قضايا يك راه حل مناسب را پيدا نمائيم . » 
بعد از پرواز هواپيمای جنرال مومن، برای مسئول مؤظف در سنگر مربوط به سربازان اكه ياسين، به زبان ازبيكي امرانداخت بالاي طياره جنرال مومن، از طرف جنرال جوره بيگ قوماندان فرقه 18 صادر گرديد! انداخت صورت گرفت و مرمي راكت (RPG7) در قسمت وسطي هليكوپتر اصابت نمود و سقوط كرد. سپس آتش گرفت، جريان انداخت راكت و اصابت آن به هليكوپتر را جنرال سيد احمد «هراتي» كه در قرار گاه اكه ياسين بود مشاهده نمود و با افشای اين امر، همه گمانه زني هایی که طياره در اثر عوارض تخنيكي و يا تصادم به كوه سقوط كرده است را منتفي ساخت. مرمي هاي راكت انداز خودشان در چرخبال پي در پي انفجارنمود و باعث تلفات بيشتر گرديد! شخصي كه راكت را فيرنموده بود بنام «عثمان» ياد ميگرديد وي دوم بريد من و قوماندان تولي مربوط كندك تانگ در فرقه 18 بود. بعد از شهادت جنرال مومن عثمان را عاجل به كشور تركيه فرستادند، چگونگي هدايت دادن در ارتباط به انداخت بالاي طياره بعداً معلوم گرديد، 
در عقب اين توطئه، گلبدين"حكمتيار" نقش كمك كننده داشت و بوسيله جنرال رسول پهلوان اجرا گرديد. برنامه ترور جنرال مومن و كودتاي شوراي هماهنگي با حضورداشت نسيم "مهدي" نماينده حزب اسلامي، نجيب االله برادر حضرت صبغت االله مجددي، نماينده حزب وحدت اسمش فراموشم گرديد.