-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

رستاخیز سیاسی در جنبش ملی جنرال دوستم

حمله لفظی باتور «دوستم» به شخص اول مملکت، برنامه ریزی شده و از نظر زمانی، سخت حساب شده است.


اگر حساب کاربری فیس بوک فرزند جنرال دوستم، جعلی نباشد، ارسال پیام های نکوهش آمیزِ جنرال دوستم به حلقۀ حواریون دکتر غنی، با روشی ظریفانه تر، یک ضد حمله ای بی پیشینه و بسان یک سرمشق برای دیگران است.
باتور «دوستم» فرزند جنرال دوستم در یک اقدام ناگهانی و جسورانه، بر دکتر غنی تاخته است. وی نوشته است: «نمی دانم چرا انسان ها این قدر کم ظرفیت میشوند که همه زحمات و خدمات مردمان دیگر  را فراموش می کنند. رئیس جمهور غنی از جمله همین فراموش کاران کم ظرفیت بوده است. »

دوستم اثبات کرده است که نمی شود برای همیشه با وی شوخی کرد.

این حمله لفظی با دو  حادثه به ظاهر عادی و عمومی مصادف است. یکی این که جنرال دوستم در تدارک بلند بردن شهرت و کار آیی باتور دوستم برای گرفتن رهبری سیاسی و نظامی جنبش ملی است. جنرال، فهمیده است که یک سال بعد، خودش دیگر از عهده کار های اساسی بر  نخواهد آمد. برای حفظ اتوریته سیاسی و نظامی ازبک ها، پس از دوستم، هیچ کسی بهتر از باتور  خان نیست. بیداری سیاسی ازبک ها، با شخص دوستم رقم خورد و با دودمان وی درآینده طی طریق خواهد کرد.

دوم، نارضایی خشمگینانه در جمع عناصر نزدیک به جنرال دوستم نسبت به سیاست کادری و اداری دکترغنی بسیار تشدید یافته است. ازبک ها روز تا روز به حاشیه رانده میشوند؛ درحالی که رئیس جمهور شدن دکتر غنی، علی رغم رسوایی های انتخاباتی، بدون جنبش ملی و حمایت ازبکان، یک خواب بی تعبیر بود. شروع حملات باتور، بر اهداف و چهره های اصلی درسیاست نظام، نوعی سرمایه گزاری اعتباری برای آینده است. من فکر می کنم که نسل جدید ازبک و اسلاف  جنگ دیده آن، رهبر آینده خود را از همین حالا تعیین شده فکر کنند.
جنبش ملی درمنظومه سازمان ها و احزاب سیاسی حاضر درمیدان در افغانستان، یکی از منضبط ترین تشکیلات سیاسی و نظامی است که هیچ گاه، ( به غیراز راه کج کردن خاندان رسول پهلوان) سانترالیزم رهبری خود را از دست نداده است. از احزاب چپ و راست، دیگر یک نام باقی است. روش سازمانی جنبش ملی، موجب خواهد شد که آرام آرام، به محور عمومی برای دیگراحزاب و «تنظیم» های متلاشی شده، تبدیل شود.