-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

حامد کرزی: گلیم غنی جمع شده روان است.

کرزی درمحضر دوستانش گفت: جنجال عبدالله نمی بود، پای اشرف غنی کل مرغ به ارگ نمی رسید.گزارش ها می رسانند که داستان کهنه «درانی- غلزایی» در شرایط قرن بیست ویک درحال تازه شدن است. 
گزارش تازه مشعر است که چهار روز پیش آقای کرزی دراقامت گاهش،  خطاب به مخلصان و غیرمخلصان گفته است که اشرف غنی بعد از بی عزتی که در قندهار نصیبش شد، دگر به هیچ ولایت جرئت سفر نخواهد داشت.  وی با این کلمات، موضوع را دنبال کرد: 
«مردم قندهار به این بی دین و بی ننگ طوری سزا دادند که برای همیشه به یادش خواهد ماند وهیچ گاه فراموشش نخواهد کرد. شاهد هستین که آهسته آهسته ازتمام کشور گلمش جم شده راهی است. همین عبدالله بچه فلم برای ما درد سر شد که حامیانش تا یک حد همرایش هستند هنوز. درغیر آن این اشرف غنی کل مرغ را بایک شپلاق از وطن گم میکنم؛ که پس برود امریکا... غیر از آمریکا دگر جای پایی هم نخواهد داشت. 
کرزی مشخصاً گفت: «این هندو بچه یعنی اشرف غنی، نه درآسمان ستاره دارد و نه در زمین، سایه؛ فقط یک دکه بدهم از وطن گم خواهد شد. 
آقای کرزی یک نفس و دم چاق صحبت می کرد؛ وخوب میدانست که صحبت هایش دهن به دهن، تا اشرف غنی هم نقل خواهد شد. وی ادامه داد: غنی، تاحال به لوگر رفته نمیتواند ومانند لوگر یک ولایت خورد را کنترول کرده نتوانست؛ دگر وطن را چی طور کنترول کند؟  باوجودی که تمام بست های کلیدی را با لوگری ها پر نموده است؛ ولی همه ایشان تا محمد آغا رفته نمیتوانند 
این مردمان بی خاصیت چی درد وطن را دوا خواهند کرد؟